Mutationer

Pompes sjukdom är nedärvd och orsakas av en mutation i den gen som kodar för surt alfa-glukosidas (GAA). Genen finns i den långa armen av kromosom 17 (17q25.2-q25.3).

Eftersom sjukdomen är autosomalt recessiv uppträder den bara när en individ ärver två muterade alleler (genvarianter), en från vardera föräldern. De flesta patienter är komplexa heterozygoter med avseende på sjukdomsgenen, dvs. har ärvt två olika mutationer. Hittills har 500 olika GAA-mutationer identifierats, men alla anses inte vara patogena Pompe disease mutation database. Available at: pompecenter.nl. Accessed 25 maj 2016 . . Nya GAA-mutationer fortsätter rapporteras, och Pompe Center vid Erasmusuniversitetet (Rotterdam) upprätthåller en aktuell katalog.

Samband mellan genotyp och fenotyp

Korrelationen mellan genotyp och fenotyp är generellt sett oklar, och patienter med likartade eller identiska mutationer kan skilja sig betydligt när det gäller fenotypen. Ett undantag är två nollmutationer, vilket innebär att patienten inte har någon som helst GAA-aktivitet. Den genotypen ger en mycket tidig symtomdebut under spädbarnstiden samt en svår och snabb sjukdomsprogression. Det behövs dock fler studier för att förbättra förståelsen av förhållandet mellan genotyp och fenotyp, och det går inte att anta att ett visst samband gäller för en enskild patient Hirschhorn R, Reuser AJ. Glycogen Storage Disease Type II: Acid α-Glucosidase (Acid Maltase) Deficiency. In: Valle D, Beaudet AL, Vogelstein B, Kinzler KW, Antonarakis SE, Ballabio A, Gibson K, Mitchell G., eds. The Online Metabolic and Molecular Bases of Inherited Disease . Progressionen vid Pompes sjukdom varierar kraftigt och kan vara svår att förutsäga, särskilt hos patienter med en senare sjukdomsdebut. Forskarna håller fortfarande på att klarlägga sjukdomens molekylära patologi och vilka genetiska faktorer och miljöfaktorer som kan påverka sjukdomens progression och utfall.

Mutationsanalys

Mutationsanalys ger inte någon säker prognos för sjukdomsutfallet men är ändå ett viktigt verktyg som kan bidra till att bekräfta en initial diagnos och användas för testning av släktingar och bärare samt vid prenatal testning.