Diagnos och bekräftande testning

Pompes sjukdom ger tecken och symtom som liknar många andra sjukdomar.

Därför förbises Pompes sjukdom ofta som möjlig diagnos, åtminstone tills vanligare sjukdomar har uteslutits. Följden av det kan bli en fördröjning av diagnosen vilket kan leda till livshotande tillstånd hos patienten. Hos spädbarn är det särskilt viktigt att diagnosen ställs tidigt, eftersom sjukdomen utan behandling normalt leder till döden under det första levnadsåret. Enligt en retrospektiv analys av spädbarn med Pompes sjukdom var den genomsnittliga tiden från de första symtomen till diagnos 2,7 månader (intervall 0-12 månader). Kishnani PS, Hwu W-L, Mandel H, Nicolino M, Yong F, Corzo D. A retrospective, multinational, multicenter study on the natural history of infantile-onset Pompe disease. J Pediatr 2006; 148:671-676.

En analys av data från Pomperegistret visade fördröjning av diagnosen hos spädbarn, barn och ungdomar/vuxna. Hos spädbarn med symtomdebut under de första 12 månaderna och kardiomyopati (dvs. den klassiska infantila formen av Pompes sjukdom) var den genomsnittliga fördröjningen av diagnosen 1,4 månader. För patienter med sjukdomsdebut efter 12 års ålder var den genomsnittliga fördröjningen av diagnosen 6,0 år. Den längsta tiden till diagnos sågs hos patienter som uppvisade symtom men som inte utvecklat kardiomyopati under de första 12 levnadsmånaderna, samt hos patienter vars symtom debuterade mellan 12 månaders och 12 års ålder. Kishnani PS, Amartino HM, Lindberg C, Miller TM, Wilson A, Keutzer J; Pompe Registry Boards of Advisors. Timing of diagnosis of patients with Pompe disease: data from the Pompe registry. Am J Med Genet A. 2013;161A(10):2431-43. Mediantiden för att få diagnos hos dessa patienter var 12,6 år (figur 2, grupp B).

Fördröjning av diagnosen hos spädbarn, barn och ungdomar/vuxna med Pompes sjukdom Kishnani PS, Amartino HM, Lindberg C, Miller TM, Wilson A, Keutzer J; Pompe Registry Boards of Advisors. Timing of diagnosis of patients with Pompe disease: data from the Pompe registry. Am J Med Genet A. 2013;161A(10):2431-43.

Fördröjning av diagnosen grupp A

 

Grupp B och C

Anpassat från Kishnani et al,  2013 Kishnani PS, Amartino HM, Lindberg C, Miller TM, Wilson A, Keutzer J; Pompe Registry Boards of Advisors. Timing of diagnosis of patients with Pompe disease: data from the Pompe registry. Am J Med Genet A. 2013;161A(10):2431-43.

Vägen till diagnos

De kliniska vägarna till diagnosen Pompes sjukdom varierar, men i allmänhet ingår följande:

  • Primärvårdsläkare bedömer symtomen
  • Remiss till specialist för vidare klinisk utredning, inklusive fler laboratorietester eller kliniska tester
  • Bekräftande tester

Slutlig diagnos

Pompes sjukdom bekräftas genom en fullständig frånvaro eller tydligt minskad aktivitet av surt alfa-glukosidas (GAA). Zhang H, Kallwass H, Young SP, et al. Comparison of maltose and acarbose as inhibitors of maltase-glucoamylase activity in assaying acid alpha-glucosidase activity in dried blood spots for the diagnosis of infantile Pompe disease. Genet med 2006; 8:302-306. --- Winchester B, Bali D, Bodamer OA, et al for The Pompe Disease Diagnostic Working Group. Methods for a prompt and reliable laboratory diagnosis of Pompe disease: report from an international consensus meeting. Mol Genet Metab. 2008;93(3):275-281. Den återstående GAA-aktiviteten hos patienter med Pompes sjukdom kan vara allt från < 1 % (generellt hos spädbarn) till 30 % av normala genomsnittsvärden. van der Ploeg AT, Reuser AJ. Pompe's disease. Lancet. 2008;372(9646):1342-53. Det går också att bekräfta diagnosen genom mutationsanalys för att visa att patienten har två muterade alleler (se avsnittet Genetik).

Tidigare gjordes GAA-enzymtestet med odlade hudfibroblaster. Zhang H, Kallwass H, Young SP, et al. Comparison of maltose and acarbose as inhibitors of maltase-glucoamylase activity in assaying acid alpha-glucosidase activity in dried blood spots for the diagnosis of infantile Pompe disease. Genet med 2006; 8:302-306. --- Winchester B, Bali D, Bodamer OA, et al for The Pompe Disease Diagnostic Working Group. Methods for a prompt and reliable laboratory diagnosis of Pompe disease: report from an international consensus meeting. Mol Genet Metab. 2008;93(3):275-281. Provtagningen är invasiv och det tar cirka 6 veckor att få resultatet. Då tidig behandling är viktig vid Pompes sjukdom, kan en lång handläggningstid medföra risker för patienten, särskilt för spädbarn med snabb sjukdomsprogression.

Därför håller användning av blodprov, bland annat så kallat DBS-test (dry blood spot), på att bli praxis. Blodprovstagning för Pompes sjukdom är minimalt invasiv, har hög noggrannhet och ger vanligen resultat inom några dagar. Zhang H, Kallwass H, Young SP, et al. Comparison of maltose and acarbose as inhibitors of maltase-glucoamylase activity in assaying acid alpha-glucosidase activity in dried blood spots for the diagnosis of infantile Pompe disease. Genet med 2006; 8:302-306. --- Winchester B, Bali D, Bodamer OA, et al for The Pompe Disease Diagnostic Working Group. Methods for a prompt and reliable laboratory diagnosis of Pompe disease: report from an international consensus meeting. Mol Genet Metab. 2008;93(3):275-281. Om en minskad GAA-enzymaktivitet påvisas ska detta bekräftas med ytterligare ett prov eller genom sekvensering av GAA-genen. American Association of Neuromuscular &amp; Electrodiagnostic Medicine (AANEM). Diagnostic criteria for late-onset (childhood and adult) Pompe disease. Muscle Nerve. 2009;40:149-60.

Muskelbiopsier är ett alternativ för testning av GAA-aktiviteten men föredras i allmänhet inte. Det beror på att sådana biopsier är invasiva och att risken för falskt positiva svar är stor på grund av felaktig hantering av proverna. Muskelbiopsier kan vara användbara för histologisk bedömning, men det är viktigt att ta hänsyn till att glykogeninnehållet kan variera kraftigt mellan muskler. Därför räcker det inte med synbart normala biopsier för att utesluta Pompes sjukdom. Winchester B, Bali D, Bodamer OA, et al for The Pompe Disease Diagnostic Working Group. Methods for a prompt and reliable laboratory diagnosis of Pompe disease: report from an international consensus meeting. Mol Genet Metab. 2008;93(3):275-281. Diagnosen ska alltid bekräftas genom att frånvaro av eller minskad GAA-aktivitet påvisas, eller genom genetisk analys.